ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ข้อมูลงานพัสดุ
 1. ประกาศสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย
 3. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
 5. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นิติกร เจ้าหน้าที่ศาล พนักงานขับรถยนต์)
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 7. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 51 รายการ
 8. ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 9. ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 10. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 11. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดเชียงราย
 12. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลจากส่วนคลัง
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. 2556 หากคู่ความมีความประสงค์ใช้บริการโอนเงิน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 3.ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ) กรณีขอคืนเงินประกันตัว 4.หนังสือมองบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์ กรณีมายื่นด้วยตัวเองไม่ได้)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 5. อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากบัญชีของผู้รับโอน กรณีธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อครั้ง กรณีธนาคารอื่น 10 บาทต่อครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 79
ช.18/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
ผบ.1579/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.3701/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.5519/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5520/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5521/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5522/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5523/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5524/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5525/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5526/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5550/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5551/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5552/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5553/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5554/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5555/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5556/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5557/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5558/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5559/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5560/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5561/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5562/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5563/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5564/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.5565/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5566/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5567/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5568/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.00 น.
ผบ.5569/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5570/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5571/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5572/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5573/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5574/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5575/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5576/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5577/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5578/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5579/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.5580/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.6232/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1210/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
พ.1225/60
นัดพร้อมทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1270/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
พ.1577/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.1647/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.170/60
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.319/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.411/50
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.856/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
อ.2364/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2432/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.358/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.3628/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3670/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3728/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3821/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
อ.3904/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4151/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4216/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
อ.4453/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 10
อ.5293/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.5334/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.5336/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.5368/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.5539/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10
อ.839/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3
อ.849/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 11
อ.850/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 11
อ.851/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 11
อ.852/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 11
อ.853/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 11
อ.854/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 11.3
อ.856/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 13.30 น.
อ.857/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 13.30 น.
อ.858/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 13.30 น.
อ.975/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3