ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้คู่ความสามารถตรวจสอบผลคดีผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลคดีเบื้องต้น ผลการส่งหมาย คำสั่งศาล สมุดนัดพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ข้อมูลงานพัสดุ
 1. ประกาศสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย
 3. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 4. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นิติกร เจ้าหน้าที่ศาล พนักงานขับรถยนต์)
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 51 รายการ
 7. ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 8. ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 9. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 10. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดเชียงราย
 11. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลจากส่วนคลัง
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. 2556 หากคู่ความมีความประสงค์ใช้บริการโอนเงิน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 3.ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ) กรณีขอคืนเงินประกันตัว 4.หนังสือมองบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์ กรณีมายื่นด้วยตัวเองไม่ได้)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 5. อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากบัญชีของผู้รับโอน กรณีธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อครั้ง กรณีธนาคารอื่น 10 บาทต่อครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 95
อ.1016/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2619/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2815/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2826/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3129/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3161/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3186/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3345/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3529/59
นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3686/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3753/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3925/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4079/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4222/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธณณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4602/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.4637/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.4931/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1656/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4030/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.4117/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4118/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4144/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4145/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4153/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4153/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4154/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4154/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4155/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4155/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4201/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4201/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4202/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4202/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4203/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4203/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4204/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4204/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4223/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.4230/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4230/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4231/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4231/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.4233/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4233/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.4234/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4234/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4235/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4235/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4236/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4236/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4237/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4986/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5106/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5141/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5142/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5143/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5144/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5145/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5146/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5147/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5148/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5149/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5150/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5151/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5152/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5153/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5154/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5869/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1269/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1270/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1271/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1274/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1275/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1357/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1362/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1397/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1493/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1507/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1722/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1977/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.331/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.663/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.807/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.835/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.853/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.978/54
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1244/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3111/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3868/58
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4181/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4216/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.465/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1987/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.343/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.856/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)