ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้คู่ความสามารถตรวจสอบผลคดีผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลคดีเบื้องต้น ผลการส่งหมาย คำสั่งศาล สมุดนัดพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
ประกาศ
ข้อมูลจากส่วนคลัง
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. 2556 หากคู่ความมีความประสงค์ใช้บริการโอนเงิน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 3.ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ) กรณีขอคืนเงินประกันตัว 4.หนังสือมองบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์ กรณีมายื่นด้วยตัวเองไม่ได้)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 5. อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากบัญชีของผู้รับโอน กรณีธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อครั้ง กรณีธนาคารอื่น 10 บาทต่อครั้ง

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 299
ผบ.2228/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2229/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2230/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2231/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2232/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2233/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2234/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2235/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2236/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2237/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2238/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2239/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2240/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2241/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2242/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2243/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2244/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2245/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2246/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2247/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2248/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2249/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2250/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2251/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2252/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2253/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2254/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2255/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2256/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2257/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2258/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2259/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2260/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2261/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2262/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2263/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2264/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2265/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2266/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2267/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2268/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2269/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2270/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2271/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1954/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1955/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1956/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1957/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1958/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1959/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1960/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1961/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1962/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1963/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1964/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1965/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1966/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1967/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1968/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1969/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1970/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1971/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1972/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1973/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1974/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1975/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1976/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1977/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1978/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1979/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1980/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1981/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1982/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1983/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1984/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1985/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1986/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1987/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1988/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1989/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1990/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1991/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1992/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1993/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1994/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1995/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1996/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1997/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1998/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1999/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2000/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2001/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2002/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2003/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2004/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2005/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2006/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2007/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2008/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2009/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2010/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2011/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2012/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2013/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2014/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2015/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2016/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2017/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2018/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2019/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2020/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2021/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2023/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2024/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2025/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2026/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2027/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2028/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2029/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2030/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2031/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2032/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2033/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2034/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2035/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2036/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2037/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2038/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2039/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2040/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2041/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2042/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2043/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2044/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2045/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2046/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2047/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2048/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2049/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2050/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2051/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2052/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2053/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2054/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2055/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2056/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2057/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2058/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2059/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2060/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2061/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2062/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2063/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2064/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2065/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2066/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2067/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2068/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2069/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2070/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2071/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2072/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2073/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2074/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2075/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2076/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2077/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2078/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2079/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2080/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2081/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2082/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2083/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2084/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2085/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2086/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2087/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2088/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2089/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2090/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2091/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2092/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2093/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2094/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2095/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2096/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2097/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2098/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2099/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2100/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2101/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2102/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2103/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2124/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2125/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2126/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2127/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2128/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2129/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2130/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2131/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2132/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2133/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2134/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2135/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2136/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2137/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2138/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2139/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2140/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2141/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2142/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2143/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2144/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2145/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2146/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2147/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2148/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2149/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2150/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2151/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2152/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2153/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2154/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2155/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2156/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2157/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2158/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2159/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2160/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2161/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2162/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2163/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2164/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2165/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2166/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2167/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2168/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2169/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2170/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2171/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2172/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2173/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2174/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2175/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2176/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2177/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2178/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2179/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2180/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2181/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2182/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2183/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2184/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2185/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2186/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2187/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2188/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2189/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2190/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2191/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2192/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2193/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2194/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2195/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2196/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2197/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2198/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2199/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2200/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2201/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2202/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2203/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2204/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2205/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2206/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2207/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2209/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2210/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2211/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2212/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2213/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2214/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2215/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2216/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2217/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2218/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2219/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2220/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2221/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2222/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2223/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2224/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2225/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2226/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2227/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2566/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3044/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3045/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ