ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ข้อมูลงานพัสดุ
 1. ประกาศสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย
 3. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
 5. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นิติกร เจ้าหน้าที่ศาล พนักงานขับรถยนต์)
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 7. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 51 รายการ
 8. ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 9. ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 10. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 11. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดเชียงราย
 12. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 14. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 15. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลจากส่วนคลัง
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. 2556 หากคู่ความมีความประสงค์ใช้บริการโอนเงิน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 3.ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ) กรณีขอคืนเงินประกันตัว 4.หนังสือมองบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์ กรณีมายื่นด้วยตัวเองไม่ได้)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 5. อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากบัญชีของผู้รับโอน กรณีธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อครั้ง กรณีธนาคารอื่น 10 บาทต่อครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 65
ผบ.101/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.102/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.103/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.104/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.105/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.106/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.107/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.108/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.109/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.110/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.111/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.112/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.113/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.114/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.115/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.116/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.117/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.118/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.119/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.120/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.121/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.122/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.123/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.124/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.4673/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.3
ผบ.953/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.954/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.955/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.956/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.957/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.958/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.959/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.960/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.961/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.962/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.963/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.964/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.965/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.966/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.967/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.968/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.969/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.1438/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.3
พ.1751/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
พ.1810/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.360/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.373/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.402/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
พ.48/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.49/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.50/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.51/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.64/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.1523/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 8.30 น.
อ.1882/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10
อ.2702/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3289/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3909/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.3
อ.4012/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 9.00 น.
อ.4046/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4047/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3
อ.4420/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.4614/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.4669/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4959/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3