ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ข้อมูลงานพัสดุ
 1. ประกาศสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย
 3. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
 5. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นิติกร เจ้าหน้าที่ศาล พนักงานขับรถยนต์)
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 7. ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 8. ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 9. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 10. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดเชียงราย
 11. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 13. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
ประกาศ
 1. การแจ้งผลการส่งคำคู่ความแทนศาลอื่นผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิค
 2. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลจังหวัดเชียงราย
 3. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Notice System
 4. กำหนดเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลจากส่วนคลัง
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. 2556 หากคู่ความมีความประสงค์ใช้บริการโอนเงิน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 3.ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ) กรณีขอคืนเงินประกันตัว 4.หนังสือมองบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์ กรณีมายื่นด้วยตัวเองไม่ได้)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 5. อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากบัญชีของผู้รับโอน กรณีธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อครั้ง กรณีธนาคารอื่น 10 บาทต่อครั้ง
 2. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม รายการ เตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 6 ฟุต และตู้เก็บเสื้อผ้า
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
 3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม รายการเตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 6 ฟุต และตู้เก็บเสื้อผ้า
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการาลจังหวัดเชียงรายและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 1. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 51 รายการ
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงรายและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงราย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (กรณีขอใหม่) รายการเตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 6 ฟุต และตู้เก็บเสื้อผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 6. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่มขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 8. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยช้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม รายการเตียงนอนพร้อมที่นอนขนาด 6 ฟุต และตู้เก็บเสื้อผ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.1699/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 08:30