ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้คู่ความสามารถตรวจสอบผลคดีผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลคดีเบื้องต้น ผลการส่งหมาย คำสั่งศาล สมุดนัดพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ข้อมูลงานพัสดุ
 1. ประกาศสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด
 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาระบบกล้องวงจรปิด บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย
 3. เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 4. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นิติกร เจ้าหน้าที่ศาล พนักงานขับรถยนต์)
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย
 6. ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 7. ประกาศสอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 8. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย - หญิง
 9. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดเชียงราย
 10. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลจากส่วนคลัง
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. 2556 หากคู่ความมีความประสงค์ใช้บริการโอนเงิน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 3.ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ) กรณีขอคืนเงินประกันตัว 4.หนังสือมองบอำนาจ(ปิดอากรแสตมป์ กรณีมายื่นด้วยตัวเองไม่ได้)พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 5. อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากบัญชีของผู้รับโอน กรณีธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อครั้ง กรณีธนาคารอื่น 10 บาทต่อครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
อ.4875/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1425/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4904/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4905/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4907/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4909/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4911/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4913/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4914/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4915/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4916/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4928/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4929/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1088/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1349/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3101/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.978/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2378/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2970/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2976/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2982/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.3038/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.4676/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4685/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4686/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4688/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4689/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4691/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1371/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1192/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1305/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.596/54
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2893/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2913/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2966/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2973/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2979/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)