หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่มาศาล  
ระบบ E-Cop 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
อัตรากำลัง  
อัตราค่าหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบนายประกันผิดสัญญา 
แจ้งรับเงินออนไน์  
ผู้ดูแลระบบ           ศาลจังหวัดเชียงรายเดิมเรียกว่า “ศาลเมืองเชียงราย” จะตั้งขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนจากหลักฐานทางราชการที่พบว่ามีการใช้ชื่อศาลเมืองเชียงรายที่เก่าแก่ที่สุดคือ หนังสือรายการฉบับลงวันที่ 9 กันยายน ร.ศ. 126 เป็นหนังสือที่ผู้พิพากษาเมืองเชียงราย เทียบเท่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในปัจจุบัน มีไปถึงพระภักดีณรงค์ ข้าหลวงประจำบริเวณพายัพเหนือและต่อจากนั้นก็พบคำว่า “ศาลจังหวัดเชียงราย” ในหนังสือราชการต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

          อาคารที่ทำการศาลเดิมเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2456 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงมีระเบียง 2 ด้าน หลังคามุงกระเบื้อง มีห้องพิจารณามาตรฐานเพียง 1 ห้อง ได้ดัดแปลงปีกทางด้านซ้ายและด้านขวาของศาลมาเป็นห้องพิจารณาขนาดเล็กอีก 2 ห้อง ส่วนห้องธุรการได้ดัดแปลงจากห้องใหญ่ โดยใช้ตู้เก็บเอกสารและสำนวนมากั้นตรงกึ่งกลางห้องพิจารณา ใช้ทำเป็นห้องธุรการ มีห้องผู้พิพากษา 1 ห้อง ห้องจ่าศาล 1 ห้อง บ้านพักผู้พิพากษาเมืองเชียงรายเป็นบ้านเรือนไม้ 2 ชั้น บ้านพักผู้พิพากษารองซึ่งเทียบเท่าผู้พิพากษาในปัจจุบัน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังจากอาคารดังกล่าวเปิดทำการมาเป็นเวลา 55 ปี ปรากฏว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบลงมาก ไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปีพ.ศ. 2511 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณมาจัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในบริเวณศาลเดิมใช้งบประมาณทั้งหมด 2,515,135 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงชัย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2511 วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 โดยนายบรรจบ เสาวรรณ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ต่อมาในปีงบประมาณ 2531 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,598,029 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานและเดินสายไฟฟ้าในตัวอาคารซ่อมแซมผนังและพื้นปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลและซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษา 4 หลัง ต่อมาในปีงบประมาณ 2539 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 42 ล้านบาท เพื่อต่อเติมอาคารศาลจังหวัดเชียงราย โดยต่อเติมด้านหลังของอาคารศาลเป็นแนวขนาน ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชาตรีเจริญศรี เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้าง และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2539 แล้วเสร็จ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542


          ศาลจังหวัดเชียงรายเป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญา มีเขตอำนาจตลอดพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนอำเภอที่เหลือในเขตจังหวัดเชียงรายนั้นอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดเทิง

 


          ศาลจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้ง อาคารศาลเมืองเชียงรายเดิม อยู่ติดที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย มีอาคารที่ทำงาน แบ่งเป็น 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 หลังคาทรงไทย มีมุขด้านหลังเป็นทางเชื่อมไปสู่อาคาร 2 ชั้น 2 เป็นห้องพิจารณาจำนวน 10 ห้อง ห้องพักผู้พิพากษาเดิมเป็น ศูนย์หน้าบัลลังก์ ชั้นล่างปีกอาคารด้านตะวันออกเป็นห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงรายและห้องทำงานธุรการศาล ปีกอาคารด้านตะวันตกเป็นห้องธุรการ ชั้นลอยเป็นห้องเก็บสำนวนคดีดำ อาคาร 2 เป็นอาคารตึก 3 ชั้น หลังคาทรงไทย ชั้นแรกใช้เป็น ห้องเก็บสำนวนคดีแดง ห้องศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ห้องเวรรักษาการณ์ ห้องขัง ชั้น 2 เป็นห้องพิจารณาคดี ขนาดใหญ่จำนวน 4 ห้อง ชั้น 3 เป็นห้องทำงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ห้องทำงานผู้พิพากษาอาวุโส ห้องสมุด และห้องประชุม และอาคารไกล่เกลี่ยเป็นตึก 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องทำงานธุรการ ชั้นบนเป็นห้องไกล่เกลี่ยและห้องประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 9410